Thời khóa biểu LKQT

Kế hoạch đào tạo năm học

Kinh tế - Tài chính 2019-2020.

Lớp Kinh tế - Tài chính khóa QH.2019

Kỳ mùa Thu 2019:

Lớp Kinh tế - Tài chính khóa QH.2018

Kỳ mùa Xuân 2020.

Lớp Kinh tế - Tài chính khóa QH.2017

Kỳ mùa Đông 2019.

Lớp Kinh tế - Tài chính khóa QH.2016

Kỳ mùa Xuân 2020.

Lớp Kinh tế - Quản lý khóa QH.2018

(đang cập nhật)

Lớp Kinh tế - Quản lý khóa QH.2017

Tháng 8 - 10/2019.