Hỗ trợ sinh viên

Thời khóa biểu LKQT

1

Lớp Kinh tế - Tài chính khóa QH.2016

Tháng 8/2017.

2

Lớp Kinh tế - Quản lý khóa QH.2016

Tháng 7 - 9/2017.

3

Lớp Kinh tế - Tài chính khóa QH.2015

4

Lớp Kinh tế - Quản lý khóa QH.2015

Tháng 07-10/2017.

5

Lớp Kinh tế - Tài chính khóa QH.2014

Tháng 11/2015-Tháng 03/2016.

6

Lớp Kinh tế - Quản lý khóa QH.2014

Tháng 07/2015.