Biểu mẫu sinh viên

Các loại biểu mẫu thường dùng

SV chọn biểu mẫu cần sử dụng, điền thông tin đầy đủ vào các mục trong đơn và nộp cho cán bộ phụ trách tại văn phòng.

*Lưu ý:
Sinh viên cần mang theo thẻ sinh viên khi đi xin xác nhận.